Provozní řád | Monkey´s Gym

Provozní řád | Monkey´s Gym

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD PROSTORU PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Provozovatel: Monkey´s Gym s.r.o.

Sídlo: Trávnická 381, 19014 Praha 9

IČ: 24317918

Zápis v rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 196082

Odpovědná osoba: Ing. Kristýna Přibylová, jednatelka

Kontakt: web: www.monkeysgym.cz, e-mail: info@monkeysgym.cz

tel.: +420 775 161 611

I. PROVOZNÍ ŘÁD

1. Souhlas s Provozním řádem Monkey´s Gym je jednou z podmínek účasti v lekcích volnočasového centra.

2. Klienti Monkey´s Gym jsou povinni se seznámit se zněním Provozního řádu a řídit se jím. Zakoupením kurzu se klienti zavazují dodržovat Provozní řád a plně respektovat pokyny lektorů/lektorek a personálu Monkey´s Gym. Provozní řád je přílohou a nedílnou součástí každé přihlášky do kurzu.

3. Provozní řád je k dispozici v klientské aplikaci Webooker a je k nahlédnutí na recepci Monkey´s Gym.

4. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez finanční či jiné náhrady za neabsolvované lekce.

5. Do Provozního řádu nelze zahrnout všechny možnosti a eventuality vzájemných vztahů. Případné nesrovnalosti budou vyřešeny v souladu s právem a slušností.

II. PROVOZNÍ DOBA A ORGANIZACE LEKCÍ

1. Provozní doba prostoru pro volnočasové aktivity dětí „Monkey´s Gym“ je na

pobočce Praha 9: denně od 9:00 do 20:00 hodin,

pobočce Praha 6: denně od 9:00 do 19:00 hodin,

pobočce Praha 5: pondělí-čtvrtek od 9:30 do 19:00 hodin, v pátek 9:30-12:00 hodin,

pobočce Praha 4: denně od 9:00 do 19:30 hodin.

2. Rozvrh hodin je k dispozici na www.monkeysgym.cz.

3. Délka semestru i počet lekcí, které zahrnuje, je vždy uvedena na písemné přihlášce do kurzu, kterou rodič nebo jím zmocněný zástupce (dále jen rodič) podepíše na první hodině.

4. Podpisem přihlášky a úhradou kurzovného rodič stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem Provozního řádu.

5. Nárok na účast v kurzu vzniká po zaplacení celé částky kurzovného, resp. první platby, je-li sjednána úhrada ve dvou splátkách.

6. Lekce zpravidla na

pobočce Praha 9, Praha 6 a Praha 4 probíhají i ve dnech státních svátků, kromě období 24.12.-26.12. a 31.12.-1.1.,

pobočce Praha 5 neprobíhají ve vybraných dnech státních svátků a během vánočních prázdnin.

O dnech, ve kterých lekce neprobíhají, je účastník kurzu informován současně s podpisem přihlášky na daný semestr.

7. Délka cvičební hodiny je 45 nebo 60 minut v návaznosti na věk dítěte a konkrétní kurz. U každého kurzu je délka vždy uvedena přímo v rozvrhu.

8. Doporučujeme přijít na hodiny s dostatečným časovým předstihem tak, aby se dítě mohlo na prostředí aklimatizovat.

9. Z organizačních důvodů dokáže Monkey´s Gym podávat informace o personálním obsazení jednotlivých lekcí týden před zahájením kurzů. V případě onemocnění lektora/lektorky zajišťuje Monkey´s Gym odborné suplování.

III. MOŽNOSTI ODDYCHU A OBČERSTVENÍ

1. Před hodinou i po hodině je možné využít všechny prostory přilehlé k pohybovému sálu – dětský koutek, kuchyňku i relaxační prostor pro rodiče (pobočka Praha 5 také prostor v přízemí). Doba pobytu je omezena na 3 hodiny, prosíme, aby rodiče brali ohled i na další klienty.

2. Na recepci centra (pobočka Praha 5 na baru v přízemí) je možné zakoupit drobné občerstvení v podobě studených a teplých nápojů, cukrovinek a svačinek pro děti.

3. Rodič může pro ohřátí dětského jídla využít mikrovlnnou troubu, která je pro tento účel instalována v prostorách kuchyňky (pobočka Praha 5 v přízemí). Do mikrovlnné trouby je rodič povinen vkládat pouze nádobí určené pro mikrovlnné trouby. Rodič je plně odpovědný za škody vzniklé v souvislosti s porušením výše uvedené povinnosti.

4. O použité nádobí se stará personál recepce.

5. Ke konzumaci potravin a pití je v prostorách Monkey´s Gym vyhrazen prostor předsálí (pobočka Praha 5 také v přízemí). Do pohybového sálu je zakázáno vnášet pití v otevřené lahvi (výjimkou jsou netekoucí dětské lahvičky) a jídlo. Je přísný zákaz chodit do lekcí se žvýkačkou, bonbonem.

IV. BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA

1. Pro zajištění bezpečnosti všech účastníků kurzů je nutné, aby všichni dodržovali pravidla stanovená pro tuto oblast Provozním řádem.

2. Rodič je plně odpovědný za dítě po celou dobu pobytu v prostorách Monkey´s Gym. Je povinen věnovat zvýšenou pozornost otevírání a zavírání dveří – mohou se za nimi pohybovat děti.

3. V lekcích pro „rodiče s dětmi“ je rodič plně odpovědný za dítě i po celou dobu trvání lekce. Dítě i rodič musí být zdravotně způsobilí k pohybovým aktivitám popsaným v náplni kurzů. V rámci hodiny rodič s dítětem provádí jen takové aktivity, které jsou adekvátní pohybovým schopnostem dítěte. Všechny úkony dítě provádí pod pečlivým dohledem rodiče a na vlastní riziko. V průběhu lekcí pro „rodiče s dětmi“ není možné, aby lektor/lektorka cvičili s dítětem místo rodiče. Lektor/lektorka nepřebírá žádnou zodpovědnost za úraz či jiné ohrožení zdraví dítěte v rámci hodin ani následně. Pokud rodič cvičí s jedním dítětem, není možné, aby jeho sourozenec lekci rušil nebo zůstal bez dozoru v prostorách Monkey´s Gym. Všem rodičům doporučujeme, z bezpečnostních důvodů, vstup na lekce bez řetízků.

4. V lekcích, kde cvičí děti bez rodičů, přebírá lektor/lektorka za děti odpovědnost pouze na dobu určenou pro konkrétní lekci. Před i po této době nesou odpovědnost za dítě rodiče.

5. Monkey´s Gym nenese zodpovědnost za škody, poranění či úrazy, které si děti nebo jejich rodiče způsobí svým jednáním či nedodržením instrukcí od lektorů/lektorek nebo nerespektováním Provozního řádu.

6. Součástí metodiky jsou i prvky, kdy je nezbytná názorná ukázka, dopomoc či oprava jednotlivých prvků s fyzickým kontaktem mezi dítětem a lektorem/lektorkou.

7. Při vstupu do prostor Monkey´s Gym si každý návštěvník vyzuje venkovní obuv. Po prostoru se pohybuje v ponožkách či pantoflích, které si přinese. Kromě prostor pohybového sálu, kde děti mohou cvičit bez ponožek, není v ostatních prostorách povoleno se pohybovat naboso.

8. Pro děti i dospělé je k dispozici toaleta, vybavená také umyvadly, nočníky a přebalovacím pultem. Rodiče udržují v těchto prostorách pořádek, v případě drobného znečištění zajistí osobně po dítěti úklid. U větších nehod podají informaci na recepci, kde se postarají o adekvátní úklid a dezinfekci prostor.

9. Nočník se smí používat pouze v prostorách WC, po použití rodič zajistí důkladné omytí a otření nočníku. O použití nočníku vždy informuje personál na recepci centra, který zajistí náležitou desinfekci nočníku.

10. Přebalování dětí je povoleno pouze v prostorách k tomu určených. Pro případ použití přebalovacího pultu doporučujeme použít jednorázové podložky. Rodičům jsou na vyžádání v recepci k dispozici jednorázové pleny.

11. S ohledem na ostatní účastníky kurzů se hodin mohou účastnit pouze zdravé děti a zdravý rodič. Osobám s akutním či infekčním onemocněním, závažnými poruchami vnitřních orgánů, případně jevícím známky požití alkoholu a narkotik je Monkey´s Gym oprávněn odepřít vstup do prostor centra, případně zrušit jejich účast na pravidelné hodině bez náhrady. Obdobná pravidla platí i pro osoby napadené parazity.

12. V případě, že se i přes výše uvedené zúčastní lekce dítě či rodič zdravotně nebo jinak nezpůsobilý, je rodič odpovědný za škody vzniklé v souvislosti s porušením výše uvedené povinnosti.

13. Doporučujeme odkládat oděvy, obuv a osobní věci na místa k tomu určená. Monkey´s Gym neručí za ztrátu ani zničení osobních věcí účastníků kurzů.

V. ÚKLID A ÚDRŽBA

1. Úklid prostor se provádí následovně:

i. Vytření podlah mokrou cestou 2x denně.

ii. Luxování koberce v pohybovém sále se provádí 1x denně po skončení cvičebních lekcí.

iii. Otření všech povrchů 1x denně.

iv. V případě potřeby se úklid provádí vícekrát během dne v návaznosti na úroveň znečištění.

v. Úklid toalet probíhá 2x denně, včetně desinfekce.

vi. Desinfekce nočníků probíhá pravidelně 4x denně.

2. Omyvatelné cvičební prvky a pomůcky jsou omývány a desinfikovány nejméně 1x denně, vždy po skončení lekcí. V případě znečištění v průběhu lekcí je omytí a desinfekce provedena i v průběhu dne.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A STORNO

1. Platba za kurz musí být provedena nejpozději do 5 dnů od:

i. podpisu závazné přihlášky na recepci Monkey´s Gym

ii. potvrzení účasti v kurzu ze strany Monkey´s Gym v návaznosti na registraci do kurzu prostřednictvím on-line aplikace

iii. potvrzení účasti v kurzu ze strany Monkey´s Gym v návaznosti na vyplnění formuláře „objednávka kurzu“ klientem přímo na www.monkeysgym.cz.

2. Platbu je možné provést převodem na účet provozovatele, hotovostní platbou nebo platební kartou přímo na recepci Monkey´s Gym.

3. Platbu je možno provést též ve dvou splátkách, po dohodě s recepcí Monkey´s Gym. Zálohu ve výši 50% je v takovém případě nutné uhradit nejpozději ke dni první lekce, doplatek pak do jednoho měsíce od začátku kurzu.

4. Storno podmínky:

i. v případě zrušení kurzu před jeho zahájením, a to v jakémkoliv termínu, se vrací kurzovné v plné výši, a to převodem na účet klienta do 30 dnů od schválení žádosti. Částka je snížena o manipulační poplatek 500,-Kč (slovy: Pětsetkorun českých)

ii. při zrušení účasti po začátku kurzu není možné vrátit kurzovné z žádného důvodu.

5. Odhlášení z kurzu je možno provést pouze elektronickou poštou. Z bezpečnostních důvodů nelze akceptovat telefonické zrušení účasti v kurzu.

6. V případě nemoci, dovolené či jiné omluvené nebo neomluvené absence v průběhu semestru se uhrazené kurzovné nevrací, ani není možné za něj požadovat jakoukoli jinou finanční nebo nefinanční kompenzaci. Pro tento účel je možno využít systému omluv a náhrad, viz. odst. VII. tohoto Provozního řádu.

7. Je možné využít zdarma první zkušební lekci.

8. Cena kurzu nezahrnuje žádné úrazové pojištění účastníků. Doporučujeme pro tento účel sjednat pojištění vlastní.

VII. OMLUVY A NÁHRADY

1. Monkey´s Gym nabízí propracovaný systém náhradních hodin, který rozšiřuje nabídku poskytovaných služeb. Nahrazování zmeškaných lekcí je nadstandardní služba, na kterou nevzniká žádný právní nárok. Provozovatel nabízí náhradový systém pro případ předem omluvených lekcí, které je možné omluvit pouze prostřednictvím on-line aplikace. Omluvy provádí rodič vždy nejpozději 2 hodiny před konáním lekce.

2. Náhrady za hodiny omluvené v souladu s bodem 1. čl. VII. Provozního řádu je možné si nahradit pouze v průběhu aktuálně probíhajícího semestru. V případě, že kurz byl klientovi z jakéhokoli důvodu zkrácen, je možné náhrady vybírat jen do dne, do kdy bylo kurzovné uhrazeno. V takovém případě nelze vybírat náhrady do konce aktuálního semestru.

3. Pro rezervaci místa v náhradní hodině využije rodič on-line aplikaci, kde si vybere kterýkoli z volných kurzů nabízených pro věkovou kategorii dítěte.

4. Náhradní hodinu je možné čerpat i v jiné věkové kategorii, pokud rodič chce využít náhradu pro sourozence nebo kamaráda dítěte. Tyto náhrady se sjednávají písemně na info@monkeysgym.cz.

5. V případě absence dítěte na náhradní hodině (ať již omluvené či neomluvené) propadá nárok na další náhradu za původní omluvenou hodinu.

6. Zpětné omlouvání lekcí není možné z žádných důvodů, neomluvené lekce propadají a nevzniká za ně nárok na náhradu.

7. Náhrady v případě vládních uzavírek, nařízení Hygienické stanice nebo jiných státních orgánů, uzavírky z důvodu rozhodnutí obchodního centra nebo z důvodu vyšší moci čerpají klienti prostřednictvím on-line lekcí. Podpisem Provozního řádu klient s touto variantou souhlasí a bude ji využívat. Nárok na finanční kompenzace za toto období nevzniká.

8. Nevyčerpané náhrady za řádně omluvené lekce může Monkey´s Gym klientům převést do dalšího pololetí za podmínky, že ve cvičení pokračují i v následujícím semestru (pouze při zakoupení celého semestru). Převedení náhrad je dobrou vůlí Monkey´s Gym ve snaze umožnit pro vychození lekcí delší časový úsek.

9. Převedení náhrad do dalšího semestru nelze po Monkey´s Gym nikterak vymáhat. Tyto náhrady je nutné vyčerpat v prvních 2 měsících nového semestru (pokud není v informací pro klienty daného semestru uvedeno jinak). Za takto převedené lekce, které klient nestihl ani v prodloužené lhůtě z jakéhokoli důvodu vyčerpat, není možné za ně požadovat finanční nebo nefinanční kompenzaci.

10. Monkey´s Gym nenese odpovědnost za případné nevyčerpání omluvených lekcí ani za rozsah a časovou nabídku náhradních termínů.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů je od 25. 5. 2018 stanovena Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení).

2. Od stejného data jsou naší společností vydané Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné na webových stránkách a dostupné na recepci v každé provozovně. Zásady podrobně popisují účel, použití, dobu platnosti, práva osob, zejména práva na výmaz.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů subjektů zajišťujeme v případech, kdy je Nařízením vyžadován. Dodržujeme zásadu, že poskytnutí služby není podmiňováno poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas je oddělený od obchodních podmínek, není jejich nedílnou součástí. Podrobné informace k souhlasům naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

4. Z důvodu oprávněného zájmu správce údajů – ochrana majetku klientů a bezpečnosti dětí jsou monitorovány kamerami prostory vchodů a recepce i prostory tělocvičen. Jiné prostory monitorovány nejsou. K monitorování prostor jsou vydány Zásady používání kamer při ochraně majetku klientů a bezpečnosti dětí dostupné v recepci každé provozovny.

IX. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Společnost Monkey´s Gym má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti do výše 10 mil. Kč.

Verze platná od: 25. 5. 2018

Revize provedena dne: 20. 6. 2021

Aktualizovaný Provozní řád je platný od: 20. 6. 2021